(4-(m-Chlorophenylcarbamoyloxy)-2-butynyl)trimethylammonium Chloride Concept uri icon